İş Kanunu

Kanun No: 4857
Kabul Tarihi : 22.5.2003
Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003 - 25134

Genel Hükümler (I.BÖLÜM)

 

 • Amaç ve kapsam
 • Tanımlar
 • İşyerini bildirme
 • İstisnalar
 • Eşit davranma ilkesi
 • İşyerinin veya bir bölümünün devri
 • Geçici iş ilişkisi

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi ( II.BÖLÜM)

 

 • Tanım ve şekil
 • Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları
 • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
 • Çağrı üzerine çalışma
 • Deneme süreli iş sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
 • Süreli fesih
 • Feshin geçerli sebebe dayandırılması
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • Fesih bildirimine itiraz ve usulü
 • Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
 • Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
 • Yeni işverenin sorumluluğu
 • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi
 • Yeni iş arama izni
 • Çalışma belgesi
 • Toplu işçi çıkarma
 • Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu
 • Askerlik ve kanundan doğan çalışma

Ücret ( III:BÖLÜM )

 

 • Ücret ve ücretin ödenmesi
 • İşverenin ödeme aczine düşmesi
 • Ücretin gününde ödenmemesi
 • Ücretin saklı kısmı
 • Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü
 • Ücret hesap pusulası
 • Ücret kesme cezası
 • Asgari ücret
 • Yarım ücret
 • Fazla çalışma ücreti
 • Zorunlu nedenlerle fazla çalışma
 • Olağanüstü hallerde fazla çalışma
 • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma
 • Saklı haklar
 • Hafta tatili ücreti
 • Genel tatil ücreti
 • Geçici iş göremezlik
 • Ücret şekillerine göre tatil ücreti
 • Tatil ücretine girmeyen kısımlar
 • Yüzdelerin ödenmesi
 • Yüzdelerin belgelenmesi
 • Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
 • Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi
 • Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
 • Yıllık ücretli iznin uygulanması
 • Yıllık izin ücreti
 • İzinde çalışma yasağı
 • Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
 • İzinlere ilişkin düzenlemeler
 • Sigorta primleri
 • Ücretten indirim yapılamayacak haller

İşin Düzenlenmesi ( IV.BÖLÜM)

 

 • Çalışma süresi
 • Telafi çalışması
 • Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
 • Çalışma süresinden sayılan haller
 • Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri
 • Ara dinlenmesi
 • Gece süresi ve gece çalışmaları
 • Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri
 • Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
 • Yer ve su altında çalıştırma yasağı
 • Gece çalıştırma yasağı
 • Analık halinde çalışma ve süt izni
 • İşçi özlük dosyası
 • Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği ( V.BÖLÜM )

 

 • İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
 • Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri
 • İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu
 • İşyeri hekimleri
 • İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
 • İşçilerin hakları
 • İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
 • Ağır ve tehlikeli işler
 • Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
 • On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor
 • Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik
 • Çeşitli yönetmelikler

İş ve İşçi Bulma ( VI.BÖLÜM)

 

 • İş ve işçi bulmaya aracılık

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi ( VII.BÖLÜM)

 

 • Devletin yetkisi
 • Yetkili makam ve memurlar
 • Yetkili memurların ödevi
 • Muafiyet
 • Diğer merciler tarafından yapılan teftişler
 • İşçi ve işverenin sorumluluğu
 • Zabıtanın yardımı

İdari Ceza Hükümleri ( VIII.BÖLÜM)

 

 • İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık
 • Genel hükümlere aykırılık
 • Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık
 • Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık
 • Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık
 • Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık
 • İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık
 • İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık
 • İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
 • İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler ( IX.BÖLÜM)

 

 • Yazılı bildirim
 • Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları
 • Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri
 • Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı
 • Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi
 • Üçlü Danışma Kurulu
 • Kantin açılması
 • Yönetmelikler